CURRENT Online residency open call – Deadline Friday 16 February 2024.

ArcadeCampfa is pleased to announce two online residency opportunities. We are inviting artists with an interest in showing or developing work for the online space to apply for residencies lasting two - four weeks.
These opportunities are open to people living and working in, or with a strong connection to Wales. We particularly welcome applications from people who face barriers to accessing the arts, through economic or social circumstances.
We also welcome applications from collaborations, please send us a single application outlining your interest.
Previous residencies have included film, performance illustration, live streaming - anything that works within an online context. We also welcome experimental pieces or work in progress.
We offer a fee of £500, technical and marketing support.

︎ To apply please follow this link.


Artistiaid preswyl ar-lein – Dyddiad cau dydd Gwener 16 o Chwefror.

Mae ArcadeCampfa yn falch o gyflwyno dau gyfle preswyl ar-lein . ‘Dyn ni’n gwahodd artistiaid gyda diddordeb mewn dangos neu ddatblygu gwaith ar gyfery gofod ar-lein i ymgeisio ar gyfer y preswyliadau fydd yn para pythefnos – pedair wythnos.
Mae’r cyfleoedd hyn yn agored i bobl sy’n byw neu sydd â chysylltiad cryf â Chymru. Rydym yn estyn croeso arbennig i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau mynediad i’r celfyddydau o ganlyniad i sefyllfaoedd economeg neu gymdeithasol.
Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan gydweithrediadau. Anfonwch un cais yn amlinellu eich diddordeb.
Bu preswyliadau'r gorffennol yn cynnwys ffilm, perfformiad, darlunio, ffrydio byw – unrhyw beth sy’n gweithio â chyd-destun ar-lein. ‘Dyn ni hefyd yn croesawu darnau arbrofol neu waith ar y gweill.
Rydym yn cynnig ffi o £500, cymorth technegol a marchnata.

︎ I ymgeisio dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda.

PAST ArcadeCampfa and Spit & Sawdust are pleased to announce their new 24 hour residency opportunity, available to Wales based artists who studied towards or graduated in a Wales based Bachelor of Art degree in the years 2019-2023.

We are inviting artists to participate in a paid 24 hour residency, supported by ArcadeCampfa and Spit & Sawdust. The residency will take place at the unique environment of Spit & Sawdust skatepark, with uncommon access to the interior and exterior public spaces, as the park will be closed.

The residency will culminate in a public sharing event at the end of the 24 hour period.

Taking place 3th to 4th September, 5 artists will be selected from applications, which builds on previous 24 hour residencies taking place at Spit & Sawdust in 2015 and 2018 - more info here.

We particularly welcome applications from people who face barriers to accessing the arts, through economic or social circumstances. We also welcome applications from collaborations, please send us a single application outlining your interest.

Please visit spitandsawdust.co.uk and arcade-campfa.org for further information about our respective and collaborative creative programmes.

Successful applicants will receive a fee of £250, technical and marketing support. There is an additional budget for materials, to be shared amongst all artists and all refreshments for the duration of the residency will be provided by ArcadeCampfa and Spit & Sawdust. Additional support for travel and any accommodation required is available by arrangement.  

To apply please follow this link:

︎ 24 Hour residency application form

The deadline is midnight Sunday 20th August.Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn ffi o £250 a chymorth technegol a marchnata. Mae cyllideb ychwanegol ar gyfer deunyddiau, i’w rhannu ymysg yr artistiaid a bydd holl luniaeth yn ystod y preswyliad yn cael ei ddarparu gan ArcadeCampfa a Spit & Sawdust.

Bydd cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer teithio ac unrhyw lety gofynnol ar gael trwy drefniant.

︎ Ffurflen gais preswyliad 24 awr

I ymgeisio, dilynwch y ddolen hon. Dyddiad cau yw hanner nos, dydd Sul 20 Awst.

Mae ArcadeCampfa a Spit & Sawdust yn falch i gyhoeddi eu cyfle preswyl 24 awr newydd sydd ar gael i artistiaid wedi eu lleoli yng Nghymru a astudiodd neu a raddiodd gyda gradd Baglor Celf yng Nghymru yn y blynyddoedd 2019 - 2023.  

Rydym yn gwahodd artistiaid i gymryd rhan mewn preswyliad 24 awr gyda thâl, gyda chefnogaeth ArcadeCampfa a Spit & Sawdust. Bydd y preswyliad yn digwydd mewn lleoliad unigryw, sef parc sglefrio Spit & Sawdust, gyda mynediad arbennig i ofodau cyhoeddus y tu mewn a thu allan, gan fydd y parc ar gau.

Bydd y preswyliad yn darfod gyda digwyddiad rhannu cyhoeddus ar ddiwedd y cyfnod 24 awr.

Yn digwydd rhwng 3 a 4 o fis Medi, bydd 5 artist yn cael eu dethol o blith ceisiadau, sy’n adeiladu ar breswyliadau 24 awr blaenorol a gynhaliwyd yn Spit & Sawdust yn 2015 a 2018 - mwy o wybodaeth yma.

Yn arbennig, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sy’n wynebu rhwystrau mynediad i’r celfyddydau drwy amgylchiadau economaidd neu gymdeithasol. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan gydweithrediadau, anfonwch un cais yn amlinellu eich diddordeb os gwelwch yn dda.

Ewch i wefannau spitandsawdust.co.uk a arcade-campfa.org am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n rhaglenni creadigol unigol a chydweithredol.


PAST ArcadeCampfa is pleased to announce two online residency opportunities. We are inviting artists with an interest in showing or developing work for the online space to apply for residencies in Summer 2023 lasting two - four weeks.

These opportunities are open to people living and working in, or with a strong connection to Wales. We particularly welcome applications from people who face barriers to accessing the arts, through economic or social circumstances.

We also welcome applications from collaborations, please send us a single application outlining your interest.

Previous residencies have included film, performance illustration, live streaming - anything that works within an online context. We also welcome experimental pieces or work in progress.

We offer a fee of £500, technical and marketing support.

︎ To apply please follow this link.

The deadline is 24 May 2023.


 Mae ArcadeCampfa yn falch o gyflwyno dau gyfle preswyl ar-lein . ‘Dyn ni’n gwahodd artistiaid gyda diddordeb mewn dangos neu ddatblygu gwaith ar gyfery gofod ar-lein i ymgeisio ar gyfer y preswyliadau yn ystod haf 2023 fydd yn para pythefnos – pedair wythnos.

Mae’r cyfleoedd hyn yn agored i bobl sy’n byw neu sydd â chysylltiad cryf â Chymru. Rydym yn estyn croeso arbennig i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau mynediad i’r celfyddydau o ganlyniad i sefyllfaoedd economeg neu gymdeithasol.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan gydweithrediadau. Anfonwch un cais yn amlinellu eich diddordeb.

Bu preswyliadau'r gorffennol yn cynnwys ffilm, perfformiad, darlunio, ffrydio byw – unrhyw beth sy’n gweithio â chyd-destun ar-lein. ‘Dyn ni hefyd yn croesawu darnau arbrofol neu waith ar y gweill.

Rydym yn cynnig ffi o £500, cymorth technegol a marchnata.

︎ I ymgeisio dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau yw 24 o Fai 2023.